Informacja

Dodano: 2022-05-20 09:26
Ważne od: 2022-05-20 do: 2027-05-31

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, działając na podstawie  Uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie Nr 1 z dnia 12.05.2022r.  informuje, iż kontynuacja Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie po przerwie,  odbędzie się 9 czerwca 2022r. o godz. 16:00 w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym w Świętej Wodzie przy ul. Ks. W. Rabczyńskiego 2, 16-010 Wasilków.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.

3. Wybór Komisji Regulaminowych (wyborczej, wniosków).

4. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przedstawienie porządku obrad.

7. Dyskusja nad porządkiem obrad.

8. Przyjęcie porządku obrad.

9. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

11. Przedstawienie Sprawozdania:

- z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,

- z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021,

- sprawozdania finansowego za 2021 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia).

12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

13. Omówienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2018-2020.

14. Dyskusja.

15. Wybory członków do Rady Nadzorczej (głosowanie tajne).

16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w zakresie stwierdzenia prawidłowości wyborów członków do Rady Nadzorczej.

17. Przedstawienie i dyskusja nad projektem uchwały zgłoszonym przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie.

18. Podjęcie uchwał dotyczących:

- zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie,

- wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,

- podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2021,

- podziału nadwyżki bilansowej (zysku finansowego) za lata poprzedzające rok 2021 – w zakresie, w jakim nadwyżki te nie zostały dotąd podzielone,

- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

- uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2022r.,

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

19. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

20. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej będą poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) przed wejściem na salę obrad.

Zarząd Spółdzielni

Więcej ogłoszeń...
Odsłon strony: 47340 / 354492